Öğrenci Hareketliliği ile ilgili hak ve sorumluluklarınız için 2021-2027 Erasmus Öğrenci Beyannamesini inceleyiniz.

Kimler Başvurabilir?

 • Öğrenci hareketliliğine Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde örgün eğitim alan tüm öğrenciler katılabilir. Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarda öğrenim gören öğrenciler faaliyetten yararlanamaz.

Öğrenci Hareketliliği Faaliyetleri

Öğrenci hareketliliği, üç şekilde gerçekleştirilir:

Öğrenim Hareketliliği

 • Öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyeti, anlaşmalı olunan ve ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ikili anlaşma hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Üniversitemizin anlaşmalı olduğu kurumlar için lütfen Erasmus sayfasındaki anlaşma listesini dikkatlice inceleyiniz.
 • Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ilâ 12 ay arasında bir süre olabilir. Mevcut kontenjandan daha fazla başvuru olması durumunda, öğrenciye bir dönem (4 ay) için hibeli olarak faydalanma hakkı tanınır.
 • Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere, bir dönem için 30 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmesi beklenir.
 • Kendi müfredatına uygun bir ülke/okul tercihi yapmak öğrencinin sorumluluğundadır.

Staj Hareketliliği

 • Yükseköğretim kurumu tarafından öğrencinin öğrenim programının bir parçası olarak tanınan zorunlu veya isteğe bağlı olarak gerçekleştirilecek tam zamanlı stajlardır.
 • Öğrenci staj hareketliliği, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda veya akademik çalışma alanıyla ilgili bir kurum veya kuruluşta staj yapmasıdır. Yükseköğretim kurumunda ders takibi staj olarak kabul edilmez.
 • Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mevcut kontenjandan daha fazla başvuru olması durumunda, öğrenciye 2-3 ay için hibeli olarak faydalanma hakkı tanınır.
 • Staj yeri bulmak öğrencinin sorumluluğundadır. Bu nedenle staj başvurusu sırasında tercih yapmak gerekmemektedir.

Doktora Hareketliliği

 • Doktora adayları ve yeni mezunlar (‘post-docs’) yurtdışında kısa dönemli veya uzun dönemli fiziksel öğrenim ya da staj hareketliliği gerçekleştirebilirler. Fiziksel hareketliliğe sanal hareketlilik de eklenmesi mümkündür.
 • Doktora hareketliliğinde, kısa dönem fiziksel hareketlilik asgari 5 gün azami 30 gündür. Uzun dönem doktora hareketliğinde (öğrenim haraketliliği) ise asgari süre 2 ay azami süre 12 aydır. Uzun dönem doktora hareketliliği tamamlayıcı bir staj programını da içerebilir. Uzun dönem doktora hareketliliği, karma hareketlilik olarak gerçekleştirilebilir.
 • Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekir.

Hareketlilik Dönemi

 • Hareketlilik, ilanda belirtilen süreler (ör: "yıl sonu veya dönem sonuna kadar" gibi) içerisinde yapılmalıdır.

Başvuru Tarihleri

 • Başvurular ilgili ilanda belirtilen tarihlere göre yapılır.
 • Seçim sonuçlarının ilanını takiben bir ay içerisinde hareketlilikten feragat edilebilir.

Başvuru Yöntemi

 • Başvuru https://turnaportal.ua.gov.tr/ adresinden online olarak yapılacaktır.
 • İlk olarak başvuru sistemine e-devlet şifrenizle giriş yapınız.
 • Giriş yaptıktan sonra, sol sütunda yer alan BAŞVURULARIM sekmesine tıklayınız. Burada üniversitemizin ilanlarını görebileceksiniz. Başvuru yapmak istediğiniz ilanı bulup, başvuru yap butonuna tıklayınız.
 • Başvuru sırasında öğrenci transkripti ve varsa değerlendirme ölçütlerine dair diğer kanıtlayıcı belgeler (engellilik, şehit/gazi yakını olma durumu vb.) eklenmelidir.
 • Staja ve kısa dönem hareketliliğe başvuru yapan öğrencilerin tercih yapması zorunlu değildir. "Daha sonra tercih beyanında bulunacağım" seçeneğini onaylayıp, tercih kısmını atlayabilirsiniz.
 • Formu doldurduktan sonra başvuruyu tamamla seçeneğine tıklayınız. Tamamlanmamış başvurular ofis tarafından görülmeyecektir.
 • Öğrencinin başvuru aşamasında yanlış ve eksik beyanından kaynaklanan sorunlardan Koordinatörlüğümüz sorumlu tutulamaz.

Asgarî Şartlar

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

 • Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe*) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,
 • Birinci kademe (önlisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
 • İkinci ve üçüncü (lisans ve lisansüstü) kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,
 • Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS (AKTS) kredi yükü olması,
 • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

Değerlendirme Ölçütleri

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına*

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere**

+10 puan

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma

+ 10 puan

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir ***

+5 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) ****

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgiliolarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsizkatılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrarbaşvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

* Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

** Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

*** Bu madde yalnızca başvuru sırasında staj kabul mektubu ibraz eden öğrencilere uygulanabilecektir. Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn. Sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da websitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, siber güvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz.

Yabancı Dil Düzeyi

 • İngilizce yabancı dil seviye tespit sınavı Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından çoktan seçmeli test usulüne göre yapılacaktır. Önceki yıllarda yüz yüze veya çevrimiçi yapılmış seviye tespit sınav sonuçları kabul edilmeyecektir.
 • ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası sınavlar (TOEFL, IELTS, TestDaF, Goethe Zertifikat, DELF ve DALF, DELE vb.) ile OSYM tarafından yapılan ulusal sınavlar (YDS, ÜDS, KPDS, YÖKDİL) da kabul edilebilir.
 • Sınavlardan 100 üzerinden en az 50 puan alan öğrenciler öncelikle yerleştirilecektir. Açık kontenjan kalması durumunda daha düşük puanlı öğrencilerden de yerleştirme yapılabilecektir.

Seçim Sonrası Süreç

 • Öğrencilerin seçildikten sonra faaliyeti gerçekleştirebilmeleri için gidecekleri kurumlardan da kabul almaları gerekir. Öğrencilerin başvurularının akabinde kabul alamamalarından Koordinatörlüğümüz sorumlu tutulamaz.
 • Seçilen öğrenci ile faaliyet için hesaplanan azamî hibe miktarını içeren hibe sözleşmesi imzalanır.

Hibe Desteği

 • Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. Projeden projeye (KA131 veya KA171), yıldan yıla (2023 veya 2024 gibi) hibe miktarları değişiklik gösterebileceğinden güncel hibe miktarlarını internet sayfamızdaki Dokümanlar kısmında bulunan "El Kitaplarından" öğrenebilirsiniz.

Hibesiz (“0” Hibeli) Öğrenci Olma Durumu

 • Öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler.
 • Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer.

Hibelerde Kesinti Yapılması

 • Yükseköğretim kurumu, başarısızlık durumunda toplam nihai hibenin %20’si tutarında kesinti yapabilir.
 • Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin (katılım sertifikası; (öğrenim için) dönüş sonrası transkript (ToR); dönüş anketinin doldurulmaması; (staj için) öğrenim/staj anlaşmasının hareketlilik sonrası kısmı) teslim edilmemesi gibi durumlarda hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe ödenmez; başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir.